נותנים חיים
קרן תלי
על אודות | צרו קשר | דף בית
עמדת הדתות

פסיקות של הרבנות הראשית לישראל בנוגע לתרומת איברים

תוכן הפסיקות:

 


 

החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל - ב"ה, ירושלים השלמה ת"ו א' חשון תשמ"ז 


 

החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל - ב"ה, ירושלים השלמה ת"ו א' חשון תשמ"ז 

מועצת הרבנות הראשית לישראל בישיבתה היום א' דר"ח מרחשון תשמ"ז אישרה פה אחד את המלצת ועדת ההשתלות כדלקמן:

 1. הרבנות הראשית לישראל נתבקשה על ידי משרד הבריאות לקבוע את עמדת ההלכה ביחס להשתלות לב בישראל. לשם כך מינתה הרבנות הראשית לישראל ועדה משותפת של רבנים ורופאים אשר למדה בעיון את ההיבטים הרפואיים וההלכתיים הנוגעים לשאלה. הועדה נעזרה בייעוץ וחוות דעת של גדולי הרופאים בתחום זה בבתי החולים הדסה ושערי צדק בירושלים. 
 2. בתחילת עידן השתלות הלב (לפני 17 שנה) נפסק על ידי הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל והרה"ר לישראל הגרא"י אונטרמן זצ"ל לאסור השתלת לב מדין רציחה כפולה של התורם והמושתל כאחד. 
  ב- 10 השנים האחרונות חל שינוי יסודי בנתונים העובדתיים והרפואיים הנוגעים להשתלות לב כדלקמן:
  א) הצלחת הניתוח אצל המושתל מגיעה לכ- 80% של "חיי עולם" - (היוותרות בחיים לפחות שנה אחת אחרי ההשתלה), וכ- 70% נשארים בחיים חמש שנים. 
  ב) ניתן כיום לקבוע באופן אמין ובטוח שהפסקת הנשימה של הנפטר היא סופית ובלתי ניתנת לחזרה. 
  ג) הובאו לפנינו עדויות שאף הגר"מ פיינשטיין זצ"ל התיר בזמן האחרון ביצוע השתלת לב בארה"ב, וכן ידוע לנו על רבנים גדולים המייעצים לחולי לב לעבור השתלת לב. 
 3. מאחר והשאלה נוגעת לפיקוח נפש ממש, חובה עלינו להכריע בהלכה זו באופן ברור בבחינת יקוב הדין את ההר.
 4. בהסתמך על יסודות הגמרא ביומא (פה) ופסק החת"מ סופר חלק יורה דעה סימן של"ח, נקבע המות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה. (וראה שו"ת אגרות משה חלק יורה דעה ח"ג סי' קל"ב)
  לכן יש לוודא שהנשימה פסקה לחלוטין באופן שלא תחזור עוד.
  זאת ניתן לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו כולל גזע המוח שהוא הוא המפעיל את הנשימה העצמית באדם.
 5. המקובל בעולם הרפואה שקביעה כנ"ל (בסעיף 4) דורשת 5 תנאים: 
  א) ידיעה ברורה של סיבת הפגיעה.
  ב) הפסקה מוחלטת של הנשימה הטבעית.
  ג) הוכחות קליניות מפורטות שאכן גזע המוח הרוס.
  ד) הוכחות אובייקטיביות על הרס גזע המוח באמצעות בדיקות מדעיות כגון BAER.
  ה) הוכחה שהפסקת הנשימה המוחלטת ואי-פעילות גזע המוח נשארים בעינם למשך 12 שעות לפחות, תוך כדי טיפול מלא ומקובל.
 6. לאחר שעיינו בהצעה לקביעת המוות כפי שהוצעה על ידי רופאי ביה"ח הדסה בירושלים בתאריך ח' תמוז תשמ"ה והוגשה לרבנות הראשית בתאריך ה' בתשרי תשמ"ז, אנו מוצאים אותה כיכולה להיות מקובלת על פי ההלכה אם תתווסף לה בדיקה אובייקטיבית מדעית (BAER) של גזע המוח.
 7. לאור האמור, הרבנות הראשית לישראל מוכנה להתיר השתלת לב (מנפגעי תאונה) במרכז הרפואי הדסה בירושלים בתנאים הבאים:
  א) קיום כל התנאים לקביעת מותו של התורם כפי שאמור למעלה.
  ב) שיתוף נציג הרבנות הראשית לישראל כחבר מלא בצוות הקובע את מותו של התורם.
       נציג זה ימונה על ידי משרד הבריאות מתוך רשימה שתוגש למשרד הבריאות על ידי הרה"ר פעם בשנה.
  ג) תינתן מראש הסכמה בכתב של התורם או משפחתו למתן תרומת הלב.
  ד) הקמת ועדת מעקב עליונה מטעם משרד הבריאות בשיתוף עם הרה"ר (review committee) לבדיקת כל מקרי השתלות הלב בישראל.
  ה) משרד הבריאות יקבע בתקנות ארציות את כל הנהלים הנ"ל.
 8. עד לקבלת התנאים המפורטים בסעיף 7 אין עדיין שום היתר לביצוע השתלות לב בישראל.
 9. אם יינתן היתר עפ"י התנאים המפורטים בסעיף 7, אזי תוקם ועדת מעקב של הרבנות הראשית שתפקידה לוודא מילוי מלא של תנאי ההיתר.

חזרה לראש הדף


 

פסק של הרב עמאר שליט"א - ה'תשס"ח

לקריאת הטקסט

פסק של הרב עמאר שליט"א - ה'תשס"ח

בעהית"ש, בשני בשבת י"ז אדר ב' התשס"ח

דעת-תורה. 

בישיבתנו היום לפני מרן הראש"ל פוסק דורנו מופה"ד רבינו עובדיה יוסף שליט"א,
הופיעו הפרופסורים הר"ר אברהם שטיינברג הי"ו והר"ר יגאל שפרן הי"ו ועוד, ואחר שמסרו סקירה מפורטת ותמציתית בדבר הבדיקות הנעשות בימינו אלה, לקביעת המוות, ואחר בירורים שונים,
מרן שליט"א חיוה דעתו דעת תורה, שמעיקר הדין המוות נקבע, עם מות המוח כולו כולל גזע המוח, והפסקת הנשימה באופן בלתי הפיך.
ובלבד שהכל יעשה ע"פ נאמנים, שיקימו וועדה מיוחדת הכוללת ת"ח בקיאים בעניין זה, שתברר בדקדוק ובאמיתות שאכן ננקטו כל הצעדים הדרושים, ונערכו כל הבדיקות הראויות בזה, בלא יוצא מן הכלל.
וגם זאת דורש מרן שליט"א, שתינתן זכות מפורשת לכל אדם או למשפחתו, שלא ינתקוהו מן המכשירים, ולא יטלו ממנו אברים, ולא תיעשה שום פעולה מהסוג הזה, עד אחר הפסקת פעילות הלב לגמרי, ודרישתו תכובד בקפידא.
ולראיה מהימנא באעה"ח ביום הנ"ל ש.מ. עמאר

הדברים הנ"ל נעשו בהסכמתי המלאה ע"פ דעת תורה. והכל ברור ויציב ונכון וקיים.
עובדיה יוסף
 

חזרה לראש הדף


 

החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל  - התש"ע

לקריאת הטקסט

החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל  - התש"ע

פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום ג', ד' תשרי תש"ע [22.9.09]

מוות מוחי-נשימתי ותרומת איברים להשתלה  -  החלטת הכנסת.

א. מועצת הרבנות הראשית לישראל רושמת בפניה את הסקירה על השתלשלות קביעת מות האדם מאז החלטת הרבנות הראשית לישראל ביום א' חשון תשמ"ז ועוד היום.

ב. מועצת הרבנות הראשית לישראל מאשרת שחוק מוות מוחי נשימתי, התשס"ח-2008, שהתקבל בכנסת ביום י"ז האדר ב' התשס"ח [24 במרס 2008], ונכנס לתוקף ביום ט' סיון תשס"ט [1.6.09] - עונה לדרישות החלטת הרבנות הראשית מיום א' במרחשון תשמ"ז.

ג. מועצת הרבנות הראשית לישראל קוראת לרופאים לכבד - בהתאם לחוק - את עמדת המשפחות שאינן מקבלות את המוות המוחי-נשימתי כרגע מותו של האדם על פי פסיקת רבותיהם, ולהשאיר את החולה מחובר למכשיר ההנשמה עד להפסקת פעילות הלב.
 

חזרה לראש הדף


האתר הופק בסיועו הנדיב של:
הקדש בן טייטל
Ben Teitel Trust
עיצוב: סטודיו קרמל  |  תיכנות: entry
כל הזכויות שמורות © אתר נותנים חיים, קרן תל"י
קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י
לגלישה מיטיבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפנים: ie8+, firefox4+, chrome